परिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष: